السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PESANAN NABI S.A.W.
"Sesiapa menempuh satu perjalanan untuk mencari suatu ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga" (Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Friday, June 13, 2008

SELOK-BELOK ILMU FIQH

Apa maksud ilmu Fiqh?
Dari segi bahasa kalimah Fiqh bermaksud memahami. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Namun kemudiannya dikhususkan ulamak kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hakam amali sahaja, iaitu percakapan, perbuatan dan hal-ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal aqidah dan akhlak.

Secara lebih jelas, ilmu Fiqh ditakrifkan oleh ulamak sebagai; "Ilmu berkenaan hukum-hakam Syarak yangbersifat 'amali yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci".

Huraian;

1. Para ulamak membahagikan hukum-hakamSyarak kepada tiga iaitu;
a) Hukum-hakam I’tiqad
b) Hukum-hakam ‘Amali
c) Hukum-hakam akhlak.
Medan pengajian ilmu Fiqh ialah yang kedua di atas iaitu hukum-hakam amali. Ilmu Fiqh tidak menyentuh tentang hukum-hakam I’tiqad, begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak.

2. Perkataan Syarak bermaksud Allah dan Rasul. Dalil-dalil Syarak pada dasarnya ialah Kitab Allah (yakni al-Quran) danSunnah RasulNya. Namun secara terperinci ia merangkumi juga Ijmak, Qiyas dan sebagainya.

Apakah tujuan mempelajari ilmu Fiqh?
Tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum-hakam Syara’ mengenai setiap tingkah laku manusiadan melaksanakan hukum-hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya.

Ilmu Fiqh amat berguna sama ada kepada ulama’, mufti, qadhi mahupun orang awam biasa. Bagi para ulama, mufti dan qadhi, mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum Syara’, memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes.
Adapun orang awam, mereka perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengangaris panduan yang ditetapkan Syara’.

Apa maksud hukum Syarak?
Kita sebutkan tadi bahawa tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum Syara’ atas setiap perbuatan kita. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Syara’? Hukum Syara’ ialah "Ketetapan dari Allah ke atas perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf sama ada ia perlu dilakukan atau perlu ditinggalkan atau diberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya". Ketetapan ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Syara' iaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma', Qias dan sebagainya oleh para ahli Fiqh atau Mujtahid.

Berapakah pembahagian hukum Syarak?

Melihat kepada pengertian hukum di atas, dapat kita simpulkan bahawa perbuatan-perbuatan hamba mengikut hukum Syarak berada dalam tiga bahagian besar;

Pertama; Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan

Kedua; Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan

Ketiga; Perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan (yakni terserah kepada manusia sama ada ingin melakukannya ataumeninggalkannya)

Kemudian, bahagian pertama dan kedua terbahagi pula kepada dua jenis;

Pertama; Yang dituntut secara jazam iaitu tuntutan mesti.

Kedua; Yang dituntut tidak secara jazam, iaitu tuntutan secara galakan sahaja, bukan tuntutan mesti atau wajib.

Bagi bahagian pertama (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan), jika jenis tuntutan adalah jazam (yakni mesti), maka ia dinamakan wajib. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti), iaitu hanya galakan sahaja, maka ia dinamakan sunat. Bagi bahagian kedua pula (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan), jika jenis tuntutanadalah jazam (yakni mesti), maka ia dinamakan haram. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti), iaitu hanya galakan sahaja, maka ia dinamakan makruh.

Kesimpulan
Setelah memahami pengertian dan pembahagian hukum Syarak di atas, dapat kita simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf mengikut hukum Syarak terbahagi kepada lima jenis;

1. Yang wajib; iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mesti dilakukan di mana jika ditinggalkan akan berdosa.

2. Yang sunat; iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang digalakkan melakukannya oleh Syarakiaitu diberi pahala sesiapa yang melakukannya, namun tidaklah berdosa jika ditinggalkannya.

3. Yang haram; iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan di mana jika dilakukan akan berdosa.

4. Yang makruh; iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang digalakkan meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya (kerana Allah), namun tidak dikira berdosa jika dilakukannya.

5. Yang mubah (harus); iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diserah kepada pilihan manusia samaada ingin melakukannya atau meninggalkannya di mana sebarang pilihannya tidak akan membawa implikasi dosa atau pahala.

Tidak ada perbuatan mukallaf dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya melainkan tertakluk dengan salah satudari hukum lima di atas.

Apa makna mukallaf? Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf?
Mukallaf ialah seorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif Syarak (yakni tuntutan dankewajipan Syarak). Orang yang mukallaf wajib mematuhi ketetapan agama dan setiap perbuatan dan perlakuannya tertakluk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama sama ada wajib, haram, harus dan sebagainya tadi. Syarat-syarat mukallaf ialah:
1. Telah sampai umur (yakni baligh)
2. Memiliki akal yang waras
3. Sampai dakwah kepadanya
4. Sempurna pancaindera, khususnya penglihatan atau pendengaran.

Siapakah orang-orang yang terkeluar dari kelompok mukallaf?
Dari takrif dan syarat-syarat mukallaf tadi, terkeluar dari kelompok mukallaf:
1. Kanak-kanak yang belum baligh. Kanak-kanak yang mati sebelum baligh, ia akan selamat (dari siksaan Allah)sekalipun anak-anak orang kafir.
2. Orang gila atau tidak siuman
3. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya termasuklah ahlul-fatrah iaitu orang-orang yang hidup di antara zaman pengutusan Rasul (*yakni mereka jauh dari Rasul yang terdahulu dan tidak berkesempatan dengan Rasul yang bakal datang) atau hidup di zaman Rasul yang bukan diutuskan kepada mereka. Mereka akan selamat dari siksaan Allah kerana tidak sampai dakwah kepada mereka.
(Rujuk: Hasyiyah Imam al-Baijuri ‘ala Jauharati-Tauhid, hlm. 67-68).

Apa cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam ilmu Fiqh?
Ilmu Fiqh merangkumi dua bahagian besar;

1. Ibadah; iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan. Ia merangkumi ibadah solat, puasa,zakat, haji dan sebagainya.

2. Mu'amalat; iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia sesama manusia. Cabang mu’amalat ini merangkumi pula bidang-bidang berikut;

a) Hukum-hakam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan, perceraian, perwarisan, nafkah dan sebagainya.

b) Hukum-hakam tentang harta seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadaian, jaminan dan sebagainya.

c) Hukum-hakam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara merangkumi kewajipan melantik ketua negara, tanggungjawab ketua negara/pemimpin dan hak dan kewajipan rakyat/warga negara.

d) Hukum-hakam tentang kehakiman/pengadilan merangkumi membuat keputusan (al-qadha), pendakwaan, prinsip-prinsip hukuman, kesaksian, sumpah, keterangan dan sebagainya.

e) Hukum-hakam tentang ahli Zimmah (orang bukan Islam yang mendiami dalam negara Islam) merangkumi hak-hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya.

f) Hukum-hakam tentang hubungan antarabangsa merangkumi hubungan negara Islam dengan negara-negara luar di masa damai atau ketika perang.

g) Hukum-hakam tentang kewangan negara merangkumi sumber-sumber pendapatan negara dan perbelanjaan-perbelanjaannya.

h) Hukum-hakam tentang jenayah dan hukuman; merangkumi penetapan perkara-perkara yang terlarang dan hukuman-hukumannnya, cara-cara menetapkan/mensabit kesalahan-kesalahan jenayah dan perlaksanaan hukuman terhadapnya.

Apakah sumber-sumber ilmu Fiqh?

Sumber-sumber ilmu Fiqh bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli-ahli Fiqh (Faqih atau Fuqahak) dalam mengeluar hukum-hakam Fiqh. Ia terdiri dari sumber-sumber asal dan sumber-sumber sokongan. Sumber asal bagi ilmu Fiqh ada dua sahaja iaitu;

1. Al-Quran
2. As-Sunnah

Sumber-sumber sokongan bermaksud dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli Fiqh untuk mengeluarkanhukum-hakam Fiqh menepati prinsip sumber asal di atas (al-Quran dan as-Sunnah). Ia terdiri dari;

1. Ijmak
2. Qiyas
3. Istishab
4. Masalih Mursalah
5. Istihsan
6. 'Uruf
7. Syari'at terdahulu

20 comments:

Anonymous said...

assalamu'alaikum ustaz. saya sangat tertarik dengan tulisan ustaz ini. sekarang saya sedang menyambung pelajaran saya dalam bidang syariah dan undang-undang di USIM. saya harap ustaz dapat meneruskan penulisan ustaz dalam bidang syariah ini kerana ia boleh menjadi salah satu sumber rujukan saya. terima kasih...

PEPIAS Cawangan Pandan said...

Assalamu`alaikum ustaz. sy ingin meminta izin ustaz utk sy membuat salinan tulisan ustaz, untuk rujukan dalam pengajian sy, sy masih menuntut di sebuah kolej swasta dlm jurusan pengajian syariah. harap di benarkan.. terima kasih.

anamukmin said...

assalamualaikum ustaz, sy mntak izin tuk terbit semula hasil penulisan ustaz dlm blog sy boleh untuk tatapan rakan2 sy n prngunjung blog sy.
semoga dengan keizinan ustaz mendapat balasan yg setimpal dari Allah.
syukran ustaz

اقبال طالب said...

Assalamu'alaikum Ustaz..
Ana nk tnya...
apakah yang dmaksudkan dgn syumul??

JIPANG MUDA said...

assalamualaikum ustaz.saya nak mohon kerjasama dan bantuan ustaz......saya nak tanya ustaz tentang perbezaan antara fiqah, tasaub dan tarekat...harap ustaz dapat terangkan kepada saya...jasa baik ustaz amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih

nikmat said...

assalamu'alaikum ustad.Saya sungguh tertarik dengan tulisan ustad ini.

Unknown said...

Assalam'alaikum ustaz. sy ingin meminta izin ustaz untk mbuat salinan tulisan, untk rujukan sy dlm menambahkan pengetahuan sy mengenai agama islam. terima kasih.....

mohd said...

Assalamualaikum,

ustaz saya ingin bertanya,ibu saya bekerja di ladang buah dikawasan pedalaman di luar negara, yang mana, untuk mendapatkankan makanan halal terutama ayam dan daging amat la sukar,maka ibu saya terpaksa makan hanya sayur sayuran selama 3 bulan,ini sedikit sebanyak menjejaskan kesihatannya kerana pekerjaannya yang memerlukan tenaga,dan faktor umur yang da menjangkau 50 an,bolehkah sekiranya ibu saya memakan daging atau ayam yang di sembelih atau di masak oleh orang yang bukan beragama islam untuk sekadar mendapatkan zat atau tenaga untuk tubuh badan.sekian terima kasih

masykur said...

asslamlaikm,,,,,,???
anaa m.masykur al-faqir anaa santri pon pes albaitul atiq,
anaa sngat senang dengan adanya prongram ne,
anaa pengen bertukar pendapat sama ustaz,kamren saya merangkum sebuah kitap akhlakulibanat masalah perempuan,menrut ustaz itu baik gak,,,,????

usahawanmukmin said...

Salam, ustaz...
ana ingin memohon dihalalkan ilmu yg dikongsi. Ana telah share kepada sahabat2 seperjuangan akan tulisan ustaz. Dan, ana berharap utk dapat berkongsi lagi akan tulisan2 ustaz...

firdaus anuar said...

assalamualaikum ustaz..saya ingin bertanya tentang beberapa kemusykilan
1.apakah hukum solat ketika matahari sedang terbenam dan terbit?
2.apakah hukum jawab salam imam masa selesai tahiyat akhir solat?
3.apakah hukum makan menggunakan tangan kiri?

Unknown said...

Assalamualaikum ustaz, saya mohon copy ustaz untuk diri saya sendiri dan kalau ada kemampuan saya akan sebarkan. Saya dahulukan dengan ucapan jazakallah. Saya sangat bersyukur dapat menemukan blog Ustaz.

annas said...

salam.. ustaz, ana mohon share artikel dan ilmu di dlm laman web ini ya.ana akan tag ustaz supaya mudah utk dirujuk jika ada keperluan. syukran.

Dr Muhammad Ridha said...

Salam Ustaz..saya amat tertarik dgn tulisan ustaz dan ingin share ilmu tersebut dgn rakan2 ..mohon dihalalkan terima kasih Ustaz

Unknown said...

Assalamualaikum wbt Ustaz. Mohon saya kongsikan bersama sahabat yg lain ilmu ini ya Ustaz. Terima Kasih atas perkongsian yg sgt baik ini. Semoga ALLAH SWT sentiasa MemBerkati Ustaz.

Unknown said...

assalamualaikum ustaz..

sy tertarik dn berterima kasih atas pencerahan ustaz.. sy cuma nk memohon ustaz bg pencerahan sedikit berkaitan fiQh2 yg baru seperti fiQh awlawiyyat, sy nk buat rujukan tambahan utk isu2 yg berlaku dlm arena globalisasi skrg..

sekian, terima kasih..

wallahu a'lam bissowab....

Unknown said...

assalamualaikum ustaz..

sy tertarik dn berterima kasih atas pencerahan ustaz.. sy cuma nk memohon ustaz bg pencerahan sedikit berkaitan fiQh2 yg baru seperti fiQh awlawiyyat, sy nk buat rujukan tambahan utk isu2 yg berlaku dlm arena globalisasi skrg..

sekian, terima kasih..

wallahu a'lam bissowab....

Unknown said...

Assalamualaikum ustaz saya nk tnya apa hukum memendekkn salam ?

Unknown said...

Assalamualaikum ustaz . saya ingin memohon izin daripada ustaz untuk berkongsi ilmu ustaz dengan channel telegram kami iaitu telegram.me/AlHaqOfficial . harap ustaz benarkan . terima kasih .

Syahid said...


Bismillahir Rahmanir Rahmanirahim

https://keep.line.me/s/FBZtesmFRzXU8lAAY_0gzZCzyGsD1CyHSc8T7p9w7a0

Salam dan renungan

Web: almawaddah.info

Kepada;

Yang dihormati Para rektor universiti, para akademik dan para mufti.

Tun, Tan Seri/Datuk Seri/Datin Seri/Datuk/Datin/tuan/puan.

Perkara: "Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bertentangan dengan al-Qur'an dan ayat-ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah" sebagai kajian dan renungan. Diambil dari web: almawaddah.info

1. Tidakkah al-Qur'an itu asas agama Islam yang diredai oleh Allah dan Rasul-Nya?

2. Tidakkah Islam itu rahmatan lil Alamin?

Terima kasih dan 'afwan.

Daripada;

Pencinta al-Qur'an sebagai asas agama Islam di Malaysia......